A ta casa, a la teua empresa, a la teua ciutat

Què és l’autoconsum?

En termes d'energia, l’autoconsum és la producció d'electricitat per al consum propi.

És una alternativa de present, legal i basada en energies renovables.

La generació d'energia elèctrica tradicional es caracteritza per seguir un esquema centralitzat, unidireccional i amb poques mesures de control sobre l'actuació de la demanda. Actualment, hi ha solucions que permeten un canvi d'aquest model cap a un altre de producció d'electricitat distribuïda, on qualsevol consumidor pot generar la seua pròpia energia elèctrica, produïda majoritàriament amb instal·lacions de xicoteta potència i per mitjà de l'ús de fonts renovables locals.
screenshots one

Amb les instal·lacions d’autoconsum es pot cobrir totalment o parcialment el consum d'energia elèctrica de l'habitatge, edifici o centre consumidor per mitjà d'un sistema de generació propi. Quan el sistema de generació no en produeix suficient, es pot seguir consumint electricitat a través de la xarxa elèctrica i, en determinats casos, quan la producció siga superior a la demanda, és possible abocar l'excedent a la xarxa. També és possible la incorporació d'elements acumuladors (bateries) que permeten emmagatzemar la sobreproducció d'energia i aprofitar-la en moments en què la generació no siga suficient.

Les instal·lacions d’autoconsum poden ser:


AÏLLADA DE XARXA

Aquella instal·lació de generació d'energia que es connecta a l'interior d'una xarxa d'un consumidor i que no disposa de connexió elèctrica física amb la xarxa de transport o distribució, ni directament ni indirectament a través d'una instal·lació pròpia o aliena.

En les instal·lacions aïllades, en no haver-hi connexió física amb la xarxa, tot el consum elèctric ha de ser proveït amb la instal·lació de generació. Aquest tipus d'instal·lacions estan fora del sistema elèctric.

CONNECTADA A XARXA

Aquella instal·lació de generació d'energia que es connecta a l'interior d'una xarxa d'un consumidor i que comparteix infraestructures de connexió a la xarxa amb el consumidor mencionat, o aquella que està unida a aquest a través d'una línia directa i que té, o pot tenir, en algun moment, connexió elèctrica amb la xarxa de transport o distribució.

Amb aquest tipus de xarxes, que que no deixen de pertànyer al sistema elèctric, el que es pretén és proveir una part del consum elèctrici, per tant, adquirir menor quantitat d'electricitat de la xarxa tradicional i disminuir, així, la factura elèctrica.

Avantatges de l’autoconsum

Les incerteses normatives dels últims anys sobre aquesta tecnologia han generat un cert i infundat clima de desconfiança, inseguretat i desinformació que, en la pràctica, dificulta el desenvolupament d'aquestes instal·lacions.

Però l’autoconsum és una alternativa legal i tècnicament viable per a la producció d'energia elèctrica per a consum propi per part d'un usuari, el qual podrà obtenir un estalvi en la factura elèctrica..

L’autoconsum, com a modalitat de producció d'energia elèctrica, combina els avantatges dels sistemes de generació distribuïda amb les relacionades amb aspectes mediambientals, socials i de generació d'ocupació, ja que es basa, generalment, en l'aprofitament defonts energètiques renovables.

A més, des de l'òptica econòmica, la producció d'energia elèctrica per a consum propi comporta un estalvi en la factura elèctrica dels usuaris, tant en els àmbits residencial i públic com en les PIME, a les quals el model d’autoconsum emergent obrinoves oportunitats de contenció dels costos energètics i, per tant, de millora de la competitivitat.

D'altra banda, aquestes instal·lacions disminueixen les pèrdues energètiques en les xarxes de transport i distribució i contribueixen a reduir els pics de demanda, amb el conseqüent estalvi d'inversions en futurs desenvolupaments de la xarxa.


L’autoconsum i la generació distribuïda presenten diferents avantatges, tant per al consumidor com per al sistema elèctric, entre els quals destaquen:

Permet obtenir un estalvi energètic i econòmic al consumidor, durant la vida de la instal·lació, amb una xicoteta inversió inicial.

No suposa un cost per al sistema elèctric i no requereix d’incentius per a la seua rendibilitat econòmica.

L’autoconsum d'energia elèctrica, en produir-se en el lloc on es genera, redueix les pèrdues associades al transport i a la distribució d'electricitat. Contribueix també a reduir saturacions en la xarxa de distribució i a l’equilibri de la corba de demanda elèctrica.

Contribueix a la a l'eficiència econòmica del sistema i ajuda a complir els objectius de la Unió Europea en matèria d'energies renovables amb un cost inferior a altres mecanismes de foment.

transparent phone

Redueix el consum de combustibles fòssils i la dependència energètica amb l'exterior.

Contribueix a la reducció d'emissions de gasos contaminants, i facilita complir els objectius ambientals en la lluita contra el canvi climàtic i en la millora de la qualitat de l'aire.

Incentiva l'activitat econòmica i industrial millora la competitivitat de les empreses i fomenta la creació d'ocupació.

Col·labora en la democratització del model energètic, i dóna un paper més actiu als consumidors i usuaris del sistema elèctric.

AJUDES A LES INSTAL·LACIONS
D’AUTOCONSUM CONNECTADES A LA XARXA
screenshots one

AJUDES AUTOCONSUM E+

Des de la Generalitat treballem per un model energètic més lliure, democràtic i sostenible. Per això, es considera l’autoconsum com una de les principals alternatives per a augmentar la participació de les energies renovables en l'àmbit autonòmic. Entre els principals objectius en matèria energètica destaca l'impuls de l’autoconsum com a opció de present, i s'aconsegueix la seua introducció i generalització en tots els sectors econòmics.

La transformació dels patrons tradicionals de producció i consum d'energia és ja una realitat. I un dels aspectes fonamentals d'aquesta evolució és l'aparició de xicotetes instal·lacions de producció descentralitzada d'energia vinculades als punts on aquesta és consumida.

La progressiva incorporació de les instal·lacions d’autoconsum a les nostres llars, empreses i institucions, comportarà, a mitjà i llarg termini, un canvi en la concepció de la cadena de producció, transport, distribució i consum d'energia elèctrica, en exercir el mateix consumidor totes aquestes funcions de forma única i integrada.

La Comunitat Valenciana posseeix unes condicions idònies per al desenvolupament de l’autoconsum::

  • POTENCIAL ENERGÈTIC: Els elevats nivells de radiació solar, dels majors d'Europa, amb més de 3.000 hores de sol a l'any, fan aquest tipus d'instal·lacions molt més rendibles en el nostre territori que en altres zones.
  • COBERTES INDUSTRIALS: Pel model de desenvolupament industrial valencià basat en les PIME, amb un gran nombre de cobertes en naus industrials disponibles per a albergar instal·lacions d’autoconsum.
  • XARXA DE DISTRIBUCIÓ ELÈCTRICA: Perquè el nostre territori disposa d'una xarxa elèctrica molt mallada i de gran capacitat..
  • TEIXIT EMPRESARIAL ESPECIALITZAT: Àmplia oferta d'empreses del sector de l'energia solar fotovoltaica amb experiència en el desenvolupament d'instal·lacions.

Per a facilitar-ne l'ús al nostre territori, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través de l'IVACE*, ha elaborat un pla integral per a impulsar l'autoconsum* que dóna suport a particulars, a empreses i a administracions amb diferents mesures fiscals i de finançament. Aquestes ajudes estan dirigides fundamentalment a les instal·lacions d'autoconsum* connectades a la xarxa elèctrica. Si bé existeiexen altres programes d’ajudes de l’IVACE als quals poden acollir-se les instal·lacions aïllades que no tinguen connexió a la xarxa.

EMPRESES/ENTITATS

Sóc una empresa o administració

Línia d'ajudes bonificades per a empreses i entitats:

Instrument: línia de finançament bonificat.

Beneficiaris: empreses i entitats públiques i privades de qualsevol sector amb establiment productiu a la Comunitat Valenciana.

Característiques:
Import màxim préstec: 300.000 euros (IVA exclòs)..
Percentatge màxim de finançament d'inversió:
100%.
Tipus d'interès: 0%.
Sense comissions d'estudi ni obertura de l'operació.
Període màxim d'amortització del préstec: 10 anys.
Quotes semestrals. Garanties (aval) mínimes exigides (excepte ajuntaments).

Pressupost: 2,4 M€ amb possibilitat d'ampliació.

Termini de presentació de sol·licituds: del 10 de juliol al 15 de setembre de 2017..

Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir d'energies renovables aïllades de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable des del punt de vista tècnic, mediambiental i/o econòmic poden beneficiar-se d'altres programes d'ajuda gestionats per l’IVACE.

Más Información

PARTICULARS

Sóc un particular

Línia d'ajudes per a instal·lacions d'autoconsum* en l'àmbit domèstic:

Instrument: deducció fiscal sobre el tram autonòmic de l'IRPF

Beneficiaris: persones físiques que realitzen instal·lacions d'autoconsum* energètic en el seu habitatge habitual al territori de la Comunitat Valenciana.

Característiques:
Deducció sobre la quota íntegra de l'IRPF fins a un 20 % de les inversions realitzades en equips i instal·lació, amb una base màxima de càlcul de la deducció de 8.000 euros(inversió), IVA inclòs.

Entrada en vigor: instal·lacions realitzades a partir de l'1 de gener de 2017.

La deducció fiscal descrita en el present apartat és igualment d'aplicació a les instal·lacions de producció d'energia elèctrica a partir d'energia solar fotovoltaica i/o eòlica, per a electrificació d'habitatges aïllats de la xarxa elèctrica de distribució i la connexió de la qual a la mateixa siga inviable, així com a les instal·lacions de producció d'energia tèrmica a partir d'energies renovables.

RESOLEM ELS DUBTES

A partir de quan em puc beneficiar d'aquesta deducció?

La deducció és aplicable a les instal·lacions realitzades a partir de l'1 de gener de 2017, per tant, la deducció s'aplicarà en la declaració de l'IRPF que es presente a partir de maig de 2018(corresponent a l'exercici 2017).

La deducció és aplicable a instal·lacions realitzades en qualsevol tipus d'habitatge?

Actualment és aplicable a les instal·lacions d’autoconsum energètic que el contribuent realitze en l'habitatge habitual, sempre que estiguen situats dins del territori de la Comunitat Valenciana.

Quins requisits he de complir per a aplicar-me la deducció?

La instal·lació ha d'estar inscrita en el Registre d'Instal·lacions d’Autoconsum del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital.

Per a l'aplicació de la deducció es requereix el reconeixement previ de l'Administració autonòmica. En aquest sentit, l'IVACE expedirà el certificat acreditatiu corresponent, a partir del mes de novembre de 2017.

Així mateix, l'IVACE determinarà la tipologia, els requisits tècnics, els costos de referència màxims, altres característiques dels equips i les instal·lacions a les quals és aplicable la deducció. En aquest sentit, l’IVACE podrà dur a terme les actuacions de control i comprovació tècnica dels equips instal·lats que considere oportunes.

En quin moment he de demanar el certificat acreditatiu?

Una vegada s'haja realitzat la inversió, pagada la instal·lació i aquesta haja sigut registrada en el Registre d'Instal·lacions d’Autoconsum del Ministeri d'Energia, Turisme i Agenda Digital, l'IVACE emetrà el certificat acreditatiu, amb la sol·licitud prèvia per part dels interessats.

La deducció és aplicable a instal·lacions realitzades en comunitats de propietaris d'habitatges?

En el cas en què es duga a terme una instal·lació d'autoconsum* per als usos comuns d'un edifici (enllumenat, ascensor, piscina, etc.), els integrants de la comunitat de propietaris es podran aplicar una deducció fiscal en l'IRPF del 20 % de les quantitats invertides, proporcionalment al coeficient de participació cadastral de cada propietari sobre el total de l'edifici.

Si sóc un particular estranger, puc aplicar-me la deducció?

Si es tracta d'un particular estranger que acredite tenir la residència habitual a Espanya en els termes establits en la llei de l'IRPF, podrà aplicar-se la deducció.

Fins a quin import em puc deduir en un any?

SEs podrà deduir fins a un 20 % de les quantitats invertides en equips i instal·lació, amb una base màxima de càlcul de la deducció de 8.000 euros, IVA inclòs, és a dir, fins a 1.600 euros.

Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes podran aplicar-se en les liquidacions dels períodes impositius que concloguen en els quatre anys immediats i successius.

On i com actua aquesta deducció en la meua declaració de l'IRPF?

Per a explicar aquest punt, ho farem amb un exemple d'aplicació pràctica: en un habitatge radicat a la Comunitat Valenciana, que té caràcter de residència habitual, es realitza una inversió en una instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum de tipus 1, amb una potència d'1,6 kWp, i per un import de 3.485 euros, IVA inclòs.

Si apliquem en la declaració de l'IRPF la deducció del 20 % de les quantitats invertides en la instal·lació d’autoconsum, l'import resultant de la deducció, aplicada sobre la quota íntegra de l'IRPF, és de 697 euros.

Más Información

PREGUNTES MÉS FREQÜENTS

1. És legal?

L’autoconsum és legal. Des de l'any 2015, Espanya té un marc regulatori, establit en el Reial decret 900/2015, que preveu aquesta modalitat de generació elèctrica i li dóna cobertura legal. Si bé, aquest marc no és l'òptim hauria d’experimentar modificacions en determinats aspectes tècnics, administratius i econòmics, constitueix un punt de partida inicial que possibilita la posada en servei d'aquestes instal·lacions amb uns paràmetres de rendibilitat mínimament acceptables para determinades tipologies d'usuaris.

2. Què s'ha de fer per a desconnectar-se de la xarxa i autoconsumir la teua pròpia electricitat?

Qualsevol ciutadà pot optar per desconnectar-se de la xarxa i instal·lar un sistema de generació d'electricitat propi a través del qual s’autoproveïsca, ja siga amb mòduls fotovoltaics, aerogeneradors…, fins i tot, amb grups electrògens convencionals.

Aquestes instal·lacions es denominen instal·lacions aïllades de la xarxa, no participen en el sistema elèctric i, per tant, tampoc els és d'obligació gran part de la normativa associada a l’autoconsum connectat a la xarxa.

Lògicament, la instal·lació haurà de dissenyar-se per a proveir de tota l'electricitat que el consumidor necessite durant totes les hores de l'any en què hi haja aquesta demanda d'electricitat. Per a això, la cosa més habitual és dissenyar el sistema integrant en aquest una bancada de bateries que emmagatzeme l'energia generada que no s'utilitze en l'instant, amb una potència d'eixida i capacitat d'emmagatzematge suficient per a atendre la demanda quan el sistema generador no produeix energia (per exemple, de nit, en cas que el generador siga una instal·lació solar).

En qualsevol cas, per motius tècnics, econòmics i de seguretat de subministrament, en general està desaconsellat desconnectar el consum de la xarxa elèctrica, sent molt més eficient dur a terme una instal·lació d’autoconsum que funcione en paral·lel amb la xarxa.

3. Volem disposar del nostre propi sistema de generació i autoconsumir la nostra electricitat, però continuar connectats a la xarxa, això és possible?

Per descomptat, és perfectament possible i ja està totalment regulat com disposar d'un sistema de generació d'electricitat propi del qual autoconsumir l'electricitat autoproduïda i, a més, continuar connectats a la xarxa per a poder agafar electricitat d'aquesta quan el nostre consum així ho requerisca i la nostra instal·lació de generació siga incapaç de proporcionar la totalitat de l'energia elèctrica demanada (vegeu el Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum en la secció d'aspectes jurídics i legals).

4. A qui m'he de dirigir i quin és el procediment per a connectar una instal·lació en autoconsum a la xarxa?

En general, per a la connexió d'una instal·lació de generació en autoconsum, es pot dirigir al servei o departament amb competències en energia de la comunitat autònoma a la qual corresponga la localitat on se situe la instal·lació, perquè l'orienten en els passos a dur a terme. També haurà de contactar amb l'empresadistribuïdora d'electricitat de la seua zona per a la connexió de la instal·lació (tinga en compte que aquest tràmit s'ha de fer davant la distribuïdora i no la comercialitzadora que és l'empresa que li envia la factura al seu domicili), i, finalment, haurà de registrar la instal·lació en el Registre d’Autoconsum del ministeri competent en matèria d'energia.

Quant al procediment, aquest depén de la grandària o potència de la instal·lació de generació que es vulga instal·lar i de la seua tipologia. Per exemple, el cas més senzill és el de muntar una instal·lació de tipus 1 de potència inferior a 10 kW.

5. M'agradaria saber si puc consumir electricitat, però generada no amb un sistema fotovoltaic, sinó amb un aerogenerador.

Sí que pot fer-ho. L’autoconsum està permès per a totes les tecnologies de generació, cosa que inclou no solament la fotovoltaica, sinó també l'eòlica, la hidràulica, etc. També es pot realitzar amb generadors que utilitzen fonts energètiques més convencionals.

6. Què es pot fer per a autoconsumir l'electricitat emmagatzemada en una bateria?

D'acord amb el marc regulatori actual, les instal·lacions de *autoconsumo poden cobrir total o parcialment la demanda d'energia elèctrica de l'habitatge, edifici o centre consumidor mitjançant un sistema de generació propi. Quan la producció del sistema generador és inferior a la demanda es pot seguir consumint energia elèctrica a través de la xarxa elèctrica i quan la producció siga superior a la demanda, és possible abocar l'excedent a la xarxa.
També és possible la incorporació d'elements acumuladors (bateries) que permeten emmagatzemar els excedents d'energia i aprofitar-la en moments en què la generació no siga suficient, o bé combinar-la amb estratègies de gestió d'aquesta energia emmagatzemada basades en criteris econòmics, en funció del preu de compra de l'energia en el mercat a cada moment.

7. En la nostra comunitat de veïns volem autoconsumir electricitat, quin és el procediment a seguir?

Les comunitats de veïns poden acollir-se a l’autoconsum únicament si és per a un únic subministrament comú(el de la comunitat, per exemple, els ascensors, l'enllumenat de la caixa de l'escala, el garatge, etc.). El procediment a seguir és el mateix que si es tractara d'una instal·lació d’autoconsum per a un sol consumidor.

8. És possible autoconsumir sense haver d'abonar càrrecs a l’autoconsum?

Segons el Reial decret 900/2015, de forma transitòria, únicament els consumidors acollits a la modalitat d’autoconsum tipus 1 connectats en baixa tensió la potència contractada de la qual siga inferior o igual a 10 kW estaran exempts del pagament del càrrec transitori per energia autoconsumida.

9. Quant costa escometre una instal·lació d’autoconsum de 5 kW?

No és possible donar una xifra, ja que el preu de dur a terme una instal·lació d’autoconsum depèn de la tecnologia elegida, la grandària de la instal·lació, la configuració de l'edifici, etc. Li recomanem que, una vegada elegida la tecnologia, consulte, almenys, tres instal·ladors electricistes que oferisquen serveis d'aquest tipusen la seua zona. Aquests seran els que li puguen fer un xicotet estudi i així assessorarlos sobre la millor i més avantatjosa solució per al seu perfil de consum.

10. I quin és la dimensió òptima per a una instal·lació d’autoconsum?

Per a aquest cas tampoc es pot donar un valor absolut. Com a regla general, la instal·lació d’autoconsum, amb l'actual marc legal, s'ha de dissenyar per a abocar el mínim d'energia a la xarxa, ja que, fins i tot, en les instal·lacions tipus 2 (Reial decret 900/2015) el preu rebut per la venda d'energia a la xarxa no sol compensar el sobrecost d’augmentar la grandària de les instal·lacions. Més onerós és el cas de les instal·lacions de tipus 1, que no reben compensació econòmica per l'energia abocada a xarxa.

Per tant, recomanem dimensionar les instal·lacions perquè l'electricitat que generen s'acomode, hora a hora , al seu consum elèctric, i evitar dimensionar segons la potència contractada.

En qualsevol cas, s'ha de tenir en compte que els generadors (fotovoltaics, eòlics, cogeneració…) de la instal·lació d’autoconsum no poden superar la potència contractada al distribuïdor elèctric per al consum a la qual està associada la instal·lació. Pel que fa a això, cal ressaltar que en cas de generadors elèctrics en contínua (fotovoltaica, eòlica) aquesta potència de generació és la de l'equip generador i no la de l'inversor necessari per a la connexió a la xarxa.

11. Puc realitzar una instal·lació fotovoltaica per a autoconsum per a complir el codi tècnic de l'edificació?

Sí és possible. La secció HE5 del codi tècnic de l'edificació (CTE) estableix, per a determinats usos, l'obligatorietat d'aconseguir una contribució fotovoltaica mínima en els edificis de nova construcció o les seues reformes. La potència fotovoltaica a instal·lar dependrà del tipus d'ús de l'edifici i de la seua superfície, ja que el CTE no especifica la modalitat d'explotació de la instal·lació fotovoltaica instal·lada, inclourien tant les instal·lacions connectades a la xarxa elèctrica que exporten el 100 % de l'energia (modalitat clàssica), com les instal·lacions connectades a xarxa interior per a autoconsum..

Des del punt de vista administratiu cal ressaltar que:

  • En cas d’autoconsum, la modalitat podrà ser tant de tipus 1 com de tipus 2, amb acumulació o sense, i seran aplicables les condicions i els requisits establits en el Reial decret 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de subministramentd'energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum.
  • En el cas de connexió a la xarxa de la instal·lació sense passar per la xarxa interior i, per tant, sense autoconsum, la generació amb renovables o cogeneració ja no percep primes, per la qual cosa les vendes d'electricitat al sistema serien a preu "pool”, molt inferior al que paguem per l'electricitat consumida (que és el que s'estalvia amb l’autoconsum a banda d'haver de pagar peatges i càrrecs). La possibilitat d'una remuneració addicional per a aquest tipus d'instal·lació està condicionada a les subhastes que convoque el Ministeri d'Indústria, fins ara no accessibles per a xicotetes instal·lacions. Per tant, fins i tot, si l'objecte perseguit és la venda a la xarxa convindria executar la instal·lació com d’autoconsum tipus 2 i obtenir, almenys parcialment, una millor contraprestació per l'energia generada.

12. Puc instal·lar un dispositiu que evite l'abocament a la xarxa d'electricitat quan no consumisca el que produïsc? Evitaria amb aquests sistemes el pagament de càrrecs per generació en no usar mai la xarxa per a l'electricitat que genere?

Efectivament, hi ha solucions tecnològiques relativament econòmiques que permeten el control de l'energia generada de manera que si estem produint electricitat en la nostra xarxa interior aquesta mai passarà a la xarxa de distribució. No obstant això, la nostra instal·lació elèctrica continua estant connectada a la xarxa de distribució i pot agafar electricitat d'aquesta, per això la nostra actual legislació considera que l'usuari aprofita la xarxa per a complementar el seu equip de generació i l'obliga al pagamentde càrrecs idèntics a si no tinguera aquest tipus de dispositiu.

Si ben el marc vigent contempla la possible incorporació a les instal·lacions de sistemes d'abocament nul o de “injecció zero”, aquests dispositius haurien d'estar en general desaconsellats, excepte casos excepcionals, com determinats perfils d'usuari o instal·lacions que compten amb una elevada capacitat d'emmagatzematge. En aquest sentit, aquests dispositius poden suposar una sensible disminució de l'eficiència energètica global de la instal·lació, al no poder-se incorporar al sistema elèctric els excedents d'energia en els períodes en els quals no existeix demanda, al mateix temps que impedeixen la compensació energètica instantània amb la xarxa en períodes puntuals.